Христос Воскресе! Приветствуем вас на сайте, посвященном Воскресению из мертвых преподобного Серафима Саровского
Возвесели, Господи, души истомленные, да скорби и печали забвению предадят

Богослужебные чины Царской Православной Церкви

СОДЕРЖАНИЕ СКАЧАТЬ файлом

УТРЕННЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ Царской Православной Церкви (КРАТКОЕ)

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Воздевая слегка согнутые в локтях и несколько расставленные в разные стороны руки, направленные вверх под углом 45°, читаем молитву Архистратигу Серафиму и Ангелу-Хранителю:

Святы́й Архистрати́же Бо́жий Серафи́ме и Святы́й А́нгеле-Храни́телю мой, войди́те в мя и упра́вьте мно́ю!

И да бу́дет те́ло мое та́кожде и Ва́шим те́лом! А все, соверша́емое мной, недосто́йным(ой), бу́дет совершено́ Ва́ми к сла́ве и исполне́нию во́ли Бо́жией. Ами́нь.

(произносим единожды с воздеянием рук и крестным знамением)

 

Тропари Троичные:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Молитва ко Пресвятой Троице:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Сла́ва Тебе́ Царю́, Бо́же Вседержи́телю, и́же Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́ гре́шнаго и недосто́йнаго от сна воста́ти, и получи́ти вход свята́го до́му Твоего́: приими́, Го́споди, и глас моле́ния моего́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и благоволи́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́тися Тебе́ хвале́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свеще́ю души́ моея́, и сла́влю Тя, во Отце́ и Ду́се сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

 

Дальше попеременно читаются утренние молитвы из служебника: на одном богослужении - с первой по шестую включительно, на следующем - с седьмой по двеннадцатую включительно.

 

Молитва утренняя первая: Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, возста́вившаго нас от ло́жей на́ших, и вложи́вшаго во уста́ на́ша сло́во хвале́ния, е́же покланя́тися, и призыва́ти и́мя Твое́ свято́е, и мо́лимся Твои́м щедро́там, и́хже всегда́ употребля́л еси́ о на́шей жи́зни. И ны́не посли́ по́мощь Твою́ на предстоя́щия пред лице́м святы́я сла́вы Твоея́, и ожида́ющия от Тебе́ бога́тыя ми́лости, и да́ждь им, со стра́хом и любо́вию всегда́ Тебе́ служа́щим, хвали́ти неисповеди́мую Твою́ бла́гость.

 

Молитва вторая: От но́щи у́тренюет дух наш к Тебе́, Бо́же наш, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́. Пра́вду и святы́ню соверша́ти во стра́се Твое́м вразуми́ ны: Тебе́ бо сла́вим, вои́стинну су́щаго Бо́га на́шего. Приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши ны, и помяни́, Го́споди, су́щия и моля́щияся с на́ми вся по и́мени, и спаси́ я́ си́лою Твое́ю, благослови́ лю́ди Твоя́ и освяти́ достоя́ние Твое́. Мир мiрови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником и всем лю́дем Твои́м.

 

Молитва третья: От но́щи у́тренюет ду́х наш к Тебе́, Бо́же, зане́ све́т повеления Твоя́. Научи́ нас, Бо́же, пра́вде Твое́й, за́поведем Твои́м и оправда́нием Твои́м. Просвети́ о́чи мы́слей на́ших, да не когда́ у́снем во гресе́х в сме́рть. Отжени́ вся́кий мра́к от серде́ц на́ших. Да́руй нам со́лнце пра́вды, и ненаве́тну жизнь на́шу соблюди́ печа́тию Свята́го Твоего́ Ду́ха. Испра́ви стопы́ на́ша на путь ми́ра. Да́ждь нам ви́дети у́тро и де́нь в ра́довании, да Тебе́ у́тренния возсыла́ем моли́твы.

 

Молитва четвертая: Влады́ко Бо́же, святы́й и непостижи́мый, реки́й из тьмы све́ту возсия́ти, упоко́ивый нас в нощне́м сне́ и возста́вивый к славосло́вию и мольбе́ Твоея́ бла́гости. Умоля́емь от Своего́ Ти́ благоутро́бия, приими́ нас и ны́не покланя́ющихся Тебе́ и по си́ле благодаря́щих Тя́, и да́руй нам вся, я́же ко спасе́нию, проше́ния. Покажи́ ны сы́ны све́та и дне и насле́дники ве́чных Твои́х благ. Помяни́, Го́споди, во мно́жестве щедро́т Твои́х и вся лю́ди Твоя́, су́щия и моля́щияся с на́ми, и всю бра́тию на́шу, я́же на земли́, на мо́ри, на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́, тре́бующих Твоего́ человеколю́бия и по́мощи, и всем пода́й вели́кую Твою́ ми́лость. Да спасе́ни душе́ю же и те́лом всегда́ пребыва́юще, со дерзнове́нием сла́вим чу́дное и благослове́нное и́мя Твое́ – Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Молитва пятая: Благи́х сокро́вище, исто́чниче приснотеку́щий, О́тче святы́й, чудотво́рче, всеси́льне и Вседержи́телю, вси Тебе́ покланя́емся и Тебе́ мо́лимся Твоя́ ми́лости, и Твоя́ щедро́ты призыва́юще на по́мощь и заступле́ние на́шего смире́ния. Помяни́, Го́споди, Твоя́ рабы, приими́ всех нас у́тренняя моле́ния, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и да ни еди́наго от нас неиску́сна сотвори́ши, но вся ны снабди́ щедро́тами Твои́ми. Помяни́, Го́споди, бдя́щия и пою́щия во сла́ву Твою́, и единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и Свята́го Твоего́ Ду́ха; бу́ди тем помо́щник и засту́пник, приими́ их мольбы в пренебе́сный и мы́сленный Твой же́ртвенник.

 

Молитва шестая: Благодари́м Тя́, Го́споди Бо́же спасе́ний на́ших, я́ко вся твори́ши во благоде́тельство жи́зни на́шея, да всегда́ к Тебе́ взира́ем Спа́су и благоде́телю душ на́ших. Я́ко препоко́ил еси́ нас в мимоше́дшее но́щи число́ и воздви́гл еси́ ны от лож на́ших, и поста́вил еси́ в поклоне́ние честна́го и́мене Твоего́. Те́мже мо́лим Тя, Го́споди, да́ждь нам благода́ть и си́лу, да сподо́бимся пе́ти Тебе́ разу́мно и моли́тися непреста́нно, во стра́се и тре́пете свое́ спасе́ние соде́ловающе заступле́нием Христа́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, и в нощи́ к Тебе́ вопию́щия, услы́ши я́ и поми́луй, и сокруши́ под но́зе их неви́димыя и бори́тельныя враги́.

 

Молитвы из служебника читаются попеременно: на следующем богослужении - с седьмой по двеннадцатую включительно.

 

Молитва седьмая: Бо́же и О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, возста́вивый ны от ло́жей на́ших и собра́вый ны в ча́с моли́твы, да́ждь нам благода́ть во отверзе́ние у́ст на́ших, и приими́ на́ша по си́ле благодаре́ния, и научи́ ны оправда́нием Твои́м: зане́ помоли́тися, я́коже подоба́ет, не ве́мы, а́ще не Ты, Го́споди, Святы́м Твои́м Ду́хом наста́виши ны́. Те́мже мо́лимся Тебе́, а́ще что согреши́хом да́же до настоя́щаго часа́, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, осла́би, оста́ви, прости́ а́ще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т, я́ко у Тебе́ избавле́ние есть. Ты еси еди́н святы́й, помо́щник держа́вный, защи́титель жи́зни на́шея, и о Тебе́ пе́ние на́ше всегда́.

 

Молитва восьмая: Го́споди Бо́же наш, со́нное уны́ние отгна́вый от нас и сопризва́вый ны зва́нием святы́м, е́же и в нощи́ воздева́ти ру́ки на́ша и испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Приими́ мольбы́ на́ша, моле́ния, испове́дания, нощны́я слу́жбы, и да́руй нам, Бо́же, ве́ру непосты́дну, наде́жду изве́стну, любо́вь нелицеме́рну, благослови́ на́ша вхо́ды и исхо́ды, дея́ния, дела́, словеса́, помышле́ния, и да́ждь нам пости́гнути в нача́ло дне, хва́лящим, пою́щим, благословя́щим Твоея́ неизрече́нныя благосты́ни бла́гость.

 

Молитва девятая: Возсия́й в сердца́х на́ших, человеколю́бче Влады́ко, Твоего́ богоразу́мия нетле́нный свет, и мысленныя на́ша отве́рзи о́чи во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние. Вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще.

 

Молитва десятая: Го́споди Бо́же наш, покая́нием оставле́ние челове́ком дарова́вый, и во о́браз нам позна́ния грехо́в и испове́дания, проро́ка Дави́да покая́ние к проще́нию показа́вый, Сам Влады́ко, во мно́гая ны и вели́кая па́дшия согреше́ния, поми́луй по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ния на́ша, я́ко Тебе́ согреши́хом, Го́споди, и безве́стная и та́йная се́рдца челове́ческаго ве́дущему, и еди́ному иму́щему вла́сть оставля́ти грехи́. Се́рдце же чи́сто созда́в в нас, и Ду́хом Влады́чним утверди́в нас, и ра́дость спасе́ния Твоего́ сказа́в нам, не отри́ни нас от лица́ Твоего́, но благоволи́, я́ко благ и человеколю́бец, да́же до после́дняго на́шего издыха́ния, приноси́ти Тебе́ же́ртву пра́вды и возноше́ние во святы́х Твои́х же́ртвенницех.

 

Молитва одиннадцатая: Бо́же, Бо́же наш, у́мныя и слове́сныя соста́вивый Си́лы Твое́ю во́лею, Тя мо́лим и Тебе́ ми́ли де́емся: приими́ на́ше по си́ле славосло́вие, со все́ми созда́нии Твои́ми, и бога́тыми Твоея́ бла́гости возда́ждь дарова́ньми. Я́ко Тебе́ преклоня́ется вся́кое коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, и вся́кое дыха́ние и созда́ние пое́т непостижи́мую Твою́ сла́ву: еди́н бо еси́ Бог и́стинный и многоми́лостивый.

 

Молитва двенадцатая: Хва́лим, пое́м, благослови́м и благодари́м Тя, Бо́же оте́ц на́ших, я́ко преве́л еси́ се́нь нощну́ю, и показа́л еси́ нам па́ки свет дневны́й. Но мо́лим Твою́ бла́гость, очи́сти грехи́ на́ша и приими́ моле́ние на́ше вели́ким Твои́м благоутро́бием, я́ко к Тебе́ прибега́ем ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу. Возсия́й в сердца́х на́ших и́стинное со́лнце пра́вды Твоея́, просвети́ ум наш, и чу́вства вся соблюди́, да я́ко во дни́ благообра́зно ходя́ще путе́м за́поведей Твои́х, дости́гнем в жизнь ве́чную, я́ко у Тебе́ есть исто́чник жи́зни, и в наслажде́нии бы́ти сподо́бимся непристу́пнаго Твоего́ све́та.

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Вторая часть (Слава) любой кафизмы.

И читаем вторую часть (Славу) кафизмы, прочитанной на вечернем богослужении.

 

Но в Великий пост на вечернем богослужении читается кафизма целиком, а на утреннем - две последующие кафизмы.

 

По окончанию чтения второй Славы кафизмы глаголем следующее:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (трижды)

Го́споди, поми́луй. (трижды)

 

Седален 1-й после второй Славы (или кафизмы).

Седальны к кафизмам читаются из написанных для утренних служб в Минее или Октоихе для этого дня и гласа.

Вместо Богородична из Минеи или Октоиха после слов «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь» читается Богородичен первого часа, глас 6:

 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды./ Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния./ Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна./ Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Далее произносится: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Третья часть (Слава) любой кафизмы.

И читается третья часть (Слава) кафизмы. По ее окончанию снова произносится:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (трижды)

Го́споди, поми́луй. (трижды)

 

И читается седален 2-й после третьей Славы (или кафизмы), написанный в начале текста утреннего богослужения на этот день в Минее или Октоихе.

Вместо Богородична из Минеи или Октоиха после «Слава: и ныне:» читается Богородичен третьего часа, глас 6:

 

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы/ поми́ловати ду́ши на́ша.

 

Затем читается или поется песнопение «Бог Господь» (по гласу тропаря дня):

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Тропарь святого или праздника. (дважды)

Но если случатся два тропаря, то сначала глаголется первый, а второй читается после слов: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».

А затем после слов: «и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь», читается Богородичен шестого часа, глас 2:

 

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша,/ Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки./ Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая,/ я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й,/ И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

 

 

 

В Великий пост в будние дни вместо «Бог Господь» поется Аллилу́иа в случившийся глас Октоиха. Стихи же глаголем эти:

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

 

Троичные тропари по гласу дня.

 

Но на утреннем богослужении в субботы Великого поста Аллилуиа поется так:

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: И па́мять их в род и род.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Аллилу́иа, аллилуи́а, аллилу́иа.

 

Тропарь, глас 8-й:

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. (дважды)

Сла́ва, и ны́не:

Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы,/ и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу,/ Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

 

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, свята́га Архистрати́га Бо́жияго Серафи́ма, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги; и́же во святы́х оте́ц на́ших святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́ Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона; митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святи́телей (имярек, епархиальных); святы́х Ца́рственных Му́чеников: Царя́-Искупи́теля Росси́и Никола́я, Цари́цы-Му́ченицы Алекса́ндры, Цесаре́вича-Му́ченика Алекси́я, Царе́вен-Му́чениц О́льги, Татиа́ны, Мари́и и Анастаси́и; преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры и всех новому́чеников и испове́дников Росси́йских; преподобных отце́в и ма́терей на́ших, ста́рцев и ста́риц Росси́йских; святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския; святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мiр Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Хвалитные псалмы по гласу дня:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.

Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́, вся Си́лы Его́.

Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 

Псалом 148:

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

 

Псалом 149:

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

 

Хвалитные стихиры.

Вставляем Хвалитные стихиры из утренних служб Минеи или Октоиха для этого дня и гласа:

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан./ Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стихира.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира.

В воскресные дни добавляются еще два стиха:

Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стихира.

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Стихира.

 

Далее Стихиры утренние евангельские по порядку в соответствии с Евангелием на Утрени:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Утренняя стихира 1-я, глас 1, по Евангелию Мф.28:16-20:

На го́ру ученико́м иду́щим/ за земно́е вознесе́ние,/ предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́,/ и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся,/ в поднебе́сную посыла́хуся/ пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ и е́же на небеса́ возше́ствие:/ и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог,/ и Спас душ на́ших.

Утренняя стихира 2-я, глас 2, по Евангелию Мк.16:1-8:

С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,/ я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

Утренняя стихира 3-я, глас 3, по Евангелию Мк.16:9-20:

Магдали́не Мари́и/ Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и явле́ние,/ не ве́рующе же ученицы́,/ поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии:/ но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́,/ ко пропове́данию посыла́хуся,/ и Ты у́бо, Го́споди,/ к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́,/ они́ же пропове́даша всю́ду сло́во,/ чудесы́ уверя́юще./ Те́мже просвети́вшеся те́ми,/ сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ человеколю́бче Го́споди.

Утренняя стихира 4-я, глас 4, по Евангелию Лк.24:1-12:

У́тро бе глубоко́,/ и жены́ приидо́ша на гроб Твой, Христе́,/ но Те́ло не обре́теся жела́емое и́ми./ Те́мже недоумева́ющимся,/ и́же в ри́зах блеща́щихся предста́вшии глаго́лаху:/ что жива́го с ме́ртвыми и́щете?/ Воста́, я́коже предрече́,/ что не по́мните глаго́л Его́?/ И́мже ве́ровавша, ви́денная пропове́даху,/ но мня́хуся лжа благове́щения:/ та́ко бы́ша еще́ ко́сни ученицы́./ Но Петр тече́, и ви́дев/ просла́ви Твоя́ в себе́ чудеса́.

Утренняя стихира 5-я, глас 5, по Евангелию Лк.24:12-35:

О прему́дрых суде́б Твои́х, Христе́!/ Ка́ко Петру́ у́бо плащани́цами еди́неми,/ дал еси́ разуме́ти Твое́ воскресе́ние,/ Луце́ же и Клео́пе спутеше́ствуя, бесе́довал еси́,/ и бесе́дуяй не а́бие себе́ явля́еши?/ Те́мже и поноси́мь быва́еши,/ я́ко еди́н прише́льствуяй во Иерусали́м,/ и не причаща́яйся в коне́ц сове́та их./ Но И́же вся к созда́ния по́льзе стро́я,/ и я́же о Тебе́ проро́чествия откры́л еси́,/ и внегда́ благослови́ти хлеб, позна́лся еси́ им,/ и́хже и пре́жде того́ сердца́ к позна́нию Твоему́ распала́стася,/ и́же и ученико́м со́бранным уже́/ я́сно пропове́даста Твое́ воскресе́ние,/ и́мже поми́луй нас.

Утренняя стихира 6-я, глас 6, по Евангелию Лк.24:36-53:

И́стинный мир Ты, Христе́,/ к челове́ком Бо́жий, мир Твой дая́,/ по воста́нии ученико́м,/ пристра́шны показа́л еси́ я́,/ мня́щия дух ви́дети:/ но ути́шил еси́ мяте́ж души́ их,/ показа́вый ру́це и но́зе Твои́./ Оба́че не ве́рующим еще́,/ бра́шен причаще́нием,/ и уче́ний воспомина́нием,/ отве́рзл еси их ум,/ е́же разуме́ти Писа́ния:/ и́мже и О́тческое обетова́ние обеща́в,/ и благослови́в я́, отступи́л еси́ на не́бо./ Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Утренняя стихира 7-я, глас 7, по Евангелию Ин.20:1-10:

Се тьма, и ра́но,/ и что у гро́ба, Мари́е, стои́ши,/ мно́гую тьму име́ющи в ра́зуме,/ в не́йже, где положе́н бысть вопроша́еши, Иису́с?/ Но виждь сри́щущася ученики́,/ ка́ко плащани́цами и сударе́м воскресе́ние обрето́ша,/ и помяну́ша я́же о сих Писа́ния./ С ни́миже и и́миже и мы ве́ровавше,/ воспева́ем Тя жизнода́вца Христа́.

Утренняя стихира 8-я, глас 8, по Евангелию Ин.20:11-18:

Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле,/ се бо сподо́бися и уча́щих А́нгелов,/ и виде́ния Самого́ Иису́са./ Но еще́ земна́я му́дрствует,/ я́ко жена́ немощна́я:/ те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́./ Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м ученико́м,/ и́мже благовествова́ние нося́щи,/ е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи./ С не́юже сподо́би и нас явле́ния Твоего́,/ Влады́ко Го́споди.

Утренняя стихира 9-я, глас 5, по Евангелию Ин.20:19-31:

Я́ко в после́дняя ле́та,/ су́щу по́зде от суббо́т,/ предста́л еси́ друго́м Христе́,/ и чудесе́м чу́до известву́еши,/ заключе́ным вхо́дом две́рным,/ е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние./ Но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́,/ и Ду́ха Свята́го препода́л еси им,/ и власть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в/ и Фомы́ не оста́вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри./ Те́мже пода́ждь и нам ра́зум и́стинный/ и оставле́ние прегреше́ний,/ благоутро́бне Го́споди.

Утренняя стихира 10-я, глас 6, по Евангелию Ин.21:1-14:

По е́же во ад соше́ствии,/ и е́же из ме́ртвых воскресе́нии,/ скорбя́ще я́коже досто́яше,/ о разлуче́нии Твое́м, Христе́,/ ученицы́ на де́лание обрати́шася,/ и па́ки корабли́ и мре́жи,/ и ло́ва нигде́же./ Но Ты, Спа́се, яви́вся я́ко Влады́ка всех,/ одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́,/ и бысть сло́во де́ло вско́ре,/ и мно́жество рыб мно́гое,/ и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́:/ ея́же причасти́вшымся тогда́ Твои́м ученико́м,/ и нас ны́не мы́сленно сподо́би наслади́тися,/ человеколю́бче Го́споди.

Утренняя стихира 11-я, глас 8, по Евангелию Ин.21:15-25:

Явля́я Себе́ ученико́м Твои́м, Спа́се, по воскресе́нии/ Си́мону дал еси́ ове́ц па́ству,/ за любве́ воздая́ние,/ я́же о па́стве попече́ния ищя́./ Те́мже и глаго́лал еси́:/ а́ще лю́биши Мя, Пе́тре,/ паси́ а́гнцы Моя́, паси́ о́вцы Моя́./ Он же а́бие показу́я друголю́бное,/ о друзе́м ученице́ вопроша́ше./ И́хже моли́твами, Христе́, ста́до Твое́ сохраня́й,/ от волко́в губя́щих е́.

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И настоящий Богородичен, глас 2:

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,/ благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Славословие великое

(в праздники, воскресные дни и дни памяти великих святых)

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (трижды)

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.

Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже высочайшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Славословие великое в обычные дни:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Во все дни кроме утра воскресения:

Кондак празднуемого святого или праздника (дважды), если кондака два, то второй читается после: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», а после: «и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь», читается Богородичен девятого часа, глас 8:

 

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю./ Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве./ Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны./ И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

 

Но в воскресение глаголем один из двух тропарей воскресных (дважды). При 1, 3, 5, 7 гласе недели, глаголем сей:

Днесь спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,/ побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

А при гласе 2, 4, 6, 8 глаголем сей:

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,/ Еди́не Многоми́лостиве.

Затем: Сла́ва, и ны́не: и Богородичен девятого часа (см. выше).

 

Господи, помилуй. (40 раз)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава, и ныне:

 

 

В Великий пост добавляются земные поклоны с чтением молитвы преподобнаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (земной поклон)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (земной поклон)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (земной поклон)

Потом 12 поясных поклонов с крестным знамением и тихим произношением на каждом поклоне: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И снова, прочитав всю молитву от начала до конца: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́…, кладем один земной поклон.

 

На стиховне стихиры из утреннего будничного богослужения Октоиха.

Если нет Господского праздника, читаются стихиры из утреннего будничнего богослужения Октоиха соответствующего гласа (в воскресение НИЧЕГО не читается):

 

Стихира будничная из Октоиха.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́,/ и наста́ви сы́ны их.

Стихира будничная из Октоиха.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас,/ и де́ло рук на́ших испра́ви.

Сла́ва: если есть в тексте будничной службы.

И ны́не: Богородичен будничный из Октоиха.

 

Дальнейшее читается на всех богослужениях:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

 

Лик поет многолетие:

Держащих Последнего Православного Царства, Апостолов Царстей Православней Церкве и вся православныя христианы, Господи, сохрани Их на многая лета.

 

Молитва святаго Василия Великаго:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Молитва ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́ и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Молитва к Ангелу-Хранителю:

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́ укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

 

Окончание утренних молитв:

Молитвенное призывание святых, память которых празднуется в этот день (всех перечисленных в календаре):

Моли́те Бо́га о нас, святы́е уго́дники Бо́жии (имена), я́ко мы усе́рдно к вам прибега́ем, ско́рым помо́щникам и моли́твенникам о душа́х на́ших.

 

Песнь Пресвятой Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

 

Тропарь Кресту и молитва за отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды Держа́щим После́днего Правосла́вного Ца́рства (или: После́днему Правосла́вному Царю́ на́шему) на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

 

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

ЧЕМ ТЫ ДОСАДИЛ ДЕМОНАМ СЕГОДНЯ? ДЕМОНЫ ДОЛЖНЫ ПЛАКАТЬ! ИСПОВЕДУЙСЯ, ПРИЧАЩАЙСЯ, МЕНЯЙСЯ


Власть Последних Православных Царя и Царицы является наиболее наглядным образцом подобной власти. Окружающий Их тварный мир должен стать настоящим Белым Конем, полностью подчиняющимся каждому их слову и движению. Причем, этот Конь должен обрести свой белый цвет и послушание не резко и неожиданно, а путем постепенного превращения из весьма темного, дикого и необъезженного мустанга, до сего дня сбрасывавшего всех до единого своих наездников в яму, именуемую могилой. Но стать Белым Конем он может, естественно, только великим Чудом Божиим, пусть и весьма прикровенным!

Час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, тихо, незаметно, подобно движению часовой стрелки или росту деревьев. Но в нужный момент заиграет мелодия звонка, а макушка дерева достигнет нужной высоты! И окажется тогда, что свеча давно уже не под спудом, просто еще должным образом не разгорелась, чтобы стать ярче софитов, зажженных диаволом, а вид на созидаемый наверху город до поры до времени закрывали рекламные щиты.

Они уже здесь и сейчас, и присмиревший по милости Божией окружающий Их тварный мир, начинает потихоньку реагировать на натягиваемые Царем и Царицей поводья, сворачивая с пути, ведущего на кладбище! И довольно скоро этот Конь не только забудет дорогу туда, но и утратит навыки мустанга, не терпящего на себе никаких всадников. И потому довезет каждого из нас, живым и невредимым, до Второго Славного и Страшного Пришествия Христова!
Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

СКАЧАТЬ основные материалы сайта «Великая Дивеевская Тайна - Пасха Святой Руси»


При полной или частичной перепечатке материалов сайта следует указать источник

Помочь проекту:
Карта Сбербанка: 6390 0242 9012 8385 40


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Наверх